Právo na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář

Právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy

Storno podmínky

Pokud je zákazník spotřebitelem (podle § 13 BGB je spotřebitelem každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze primárně přičítat její podnikatelské nebo nezávislé profesionální činnosti), vztahuje se na něj následující právo na odstoupení od smlouvy:

Právo na zrušení

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali poslední zboží.
Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat (TimeTEX, HERMEDIA Verlag GmbH, Ländenstraße 10, 93339 Riedenburg, Deutschland / Německo, tel.: +420 731 946 031, e-mail: info[at]timetex.cz o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jasným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.
Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky zrušení

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby jiného typu doručení, než je nejlevnější typ standardního doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pro toto vrácení použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám za toto vrácení nebudou účtovány žádné poplatky.
Pro zboží, které lze vzhledem k jeho povaze běžně vrátit poštou, platí následující: Můžeme vám odmítnout vrátit peníze, dokud zboží neobdržíme zpět nebo dokud nepředložíte doklad o tom, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.
Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.
Pro zboží, které nelze vzhledem k jeho povaze vrátit poštou, platí následující:
Zboží si vyzvedneme. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Náklady se odhadují na maximálně asi 3.750 Kč.
Případnou ztrátu hodnoty zboží hradíte pouze tehdy, pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu jeho stavu, vlastností a funkčnosti.

Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy:

  • pro dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je zjevně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele;
  • při dodání zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla pečeť po dodání odstraněna;
  • za doručení zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po doručení odstraněna;
  • za doručování novin, časopisů a periodik s výjimkou smluv o předplatném.
  • Právo na odstoupení od smlouvy předčasně zaniká v případě smluv o poskytování digitálního obsahu, který není na fyzickém nosiči dat a který vás zavazuje k zaplacení ceny, pokud jsme začali smlouvu plnit poté, co jste výslovně souhlasili s tím, že smlouvu začneme plnit před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, potvrdili jste nám, že jste si vědomi toho, že vaše právo na odstoupení od smlouvy zaniká s vaším souhlasem na začátku plnění smlouvy, a poskytli jsme vám odpovídající potvrzení na trvalém nosiči.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Stáhněte si vzorový storno formulář: Vzorový storno formulář.

Naposledy zobrazené
Maximale Zahl der Zeichen für dieses Eingabefeld erreicht